anaesthesia- …

  • znieczulenie

The proper calculation of the anaesthesia dose for an individual patient is one of the most crucial parts of the pre-surgery procedure– Właściwe obliczenie dawki znieczulenia dla indywidualnego pacjenta jest jedną z najważniejszych elementów procedury przedoperacyjnej.