to be on the same line. (4 Registered Users)

Where we have differences, we talk about them very clearly – such as on climate – but there are issues like counter-terrorism where we are on the same line and need close cooperation and common action – Tam, gdzie są między nami różnice, omawiamy je otwarcie- ale są takie kwestie, jak zapobieganie terroryzmowi, co do których jesteśmy w tej same sytuacji/ po tej same stronie i potrzebna nam jest bliska współpraca i wspólne działaniaanonimowy przedstawiciel Pałacu Elizejskiego

to be on the same line to modne ostatnio, nowe wyrażenie, które stosowane jest w znaczeniu: mieć to samo stanowisko, być w tej samej sytuacji, zgadzać się. Jak w przypadku wszystkich nowych związków frazeologicznych języka angielskiego, minie trochę czasu zanim zastosowanie stanie się jednoznaczne. Tymczasem…

… w biznesie:

After the series of crash quotations at the Stock Exchange, all the companies from the medical branch were on the same line Po serii katastrofalnych notowań na giełdzie, wszystkie firmy z branży medycznej znalazły się w tej samej sytuacji.

… w technologii:

We are on the same line in reference to combatting patient database intrusion – Zgadzamy się w kwestii zwalczania włamań do baz danych pacjentów.

… w prawie:

The fact that all the advocates representing the clients accused in the case were on the same line helped them to defend the clients effectively – Fakt, że wszyscy adwokaci reprezentujący oskarżonych reprezentowali tę samą linię obrony pozwolił im działać skutecznie.

Discussing Calculation Methods with the Customers. Business/ Technology (4 All Users)

SŁOWA I WYRAŻENIA: SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE /  POWTARZAJCIE

 • perspective – spojrzenie/ punkt widzenia/ opinia
 • win-win – obopólna korzyść
 • derive mutual benefit – czerpać obopólną korzyść
 • hold meetings – organizować spotkania
 • contractual entries – zapisy w umowie/ kontrakcie
 • involved in … – zaangażowany w …
 • apply – stosować/ zastosować/ wprowadzić
 • analyze the minutes of the meeting – analizować protokół spotkania
 • implement necessary changes – wprowadzać niezbędne zmiany

ZDANIA: SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE /  POWTARZAJCIE

Meeting the clients and taking a look at the problem from their perspective is very valuable for us – Spotkania z klientami i analiza problemu z ich punktu widzenia jest bardzo cenna dla nas. 

It’s a typical ‘win-win’ situation.  We derive mutual benefit from them.

Considering the meetings we have held so far the customers primarily wanted to find out how we work, they were keen to learn how we interpret the contractual entries – Biorąc pod uwagę spotkania, które zorganizowaliśmy do tej pory, klienci przede wszystkim chcieli dowiedzieć się jak pracujemy, zależało im aby dowiedzieć się jak interpretujemy zapisy kontraktowe. 

We were sometimes surprised how deeply involved they were in the process of understanding the calculation formulas- Byliśmy czasem zaskoczeni jak bardzo zaangażowani byli w proces zrozumienia naszych metod obliczeniowych. 

Some of them presented in-full-depth understanding of the methods we apply – Niektórzy z nich wykazywali się głębokim zrozumieniem metod, które stosujemy. 

On the other side, the meetings let us assess the clarity of the methods we use and of the templates or presentations  we deliver

We also analyze the minutes of the meeting and implement necessary changes. 

Promotion … Analiza zdań. Biznes/ Prawo.

Słowo stosowane najczęściej w dwóch kontekstach: promocja reklamowa oraz awans zawodowy.

promotion expenses– koszty reklamy, promocji

According to the books promotion expenses should increase according to the development of the company – Według teorii, koszty promocji powinny wzrastać w miarę rozwoju firmy.

prospects of promotion – perspektywy/ możliwości awansu w firmie, awansu zawodowego

The prospect of promotion has always been one of the key issues for the promising candidates – Możliwości awansu zawsze były jednym z podstawowych kryteriów wyboru dla obiecujących kandydatów.

get a promotion- otrzymać awans

After years of working on the same position he finally got the promotion Po latch pracy na gym samym stanowisku, w końcu otrzymał awans.

 

‘Service’… in Business English Contexts

service charge – the cost for the delivery of services (koszty obsługi, np. bankowej, telefonicznej)

Banking service charges have grown significantly this year.

customer service – service provided to the customers (obsługa klientów)

The customer service of our company must evolve in the direction of key accounts exclusively.

home/ company delivery services – the company which brings goods home or to the company (dostawa towarów do domu lub do firmy)

Home delivery service local companies successfully compete with nation-wide delivery tycoons.

to service a loan – to pay back a loan (obsługiwać pożyczkę, kredyt wraz z odsetkami)

We have to start servicing this loan as soon as possible as the interests grow steadily.

to render services- to provide services (świadczyć usługi)

They have rendered services in the shipbuilding industry for years.

to utilise services- to be the customer of somebody’s services (korzystać z usług)

The Europeans have started to utilise home delivery Internet services more extensively.

reliable service- the well provided service to the customers (staranna obsługa klienta)

Reliable service is the key point in constructing positive company profile.

‘Insurance’ in Contexts. Business / Law (4 All Users)

contract of insurance- umowa ubezpieczenia

After long negotiations the parties finally decided to make the contract of insurance – Po długich negocjacjach strony zdecydowały się zawrzeć umowę ubezpieczenia.

 liability insurance – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

The liability insurance is usually taken out by the companies and professionals doing free jobs – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest często wykupywane przez firmy i osoby wykonujące wolne zawody.

property insurance- ubezpieczenie majątkowe

The richer the societies, the more often the citizens take out property insurance Im bardziej zamożne społeczeństwo, tym częściej obywatele wykupują ubezpieczenia majątkowe.

unemployment insurance- ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Unemployment insurance is especially popular among the clients who took real estate credits – Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest szczególnie popularne wśród klientów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne.

insurance against accident- ubezpieczenie od wypadku

I do dangerous duties at my work, that’s why I have taken out insurance against accident Wykonuję niebezpieczne obowiązki w pracy, dlatego wykupiłem ubezpieczenie od wypadku.

 insurance fee- składka ubezpieczeniowa

After the flooding the insurance fees were raised in this region – Po powodzi składki ubezpieczeniowe zostały w tym regionie podniesione.

insurance claim – roszczenie ubezpieczeniowe

After the accident we decided to issue the insurance claim Po wypadku zdecydowaliśmy się złożyć roszczenie ubezpieczeniowe.

to cover by insurance – objąć ubezpieczeniem

Not all liabilities are covered by insurance Nie wszystkie zobowiązania są objęte ubezpieczeniem.

all-risks insurance – ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka

It seems that all-risks insurance will be the most expensive option – Wydaje się, że ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka jest najbardziej kosztowną opcją.

Great Conversation Topics for Your Team. Business (4 All Users)

You like talking :). I am sure and I know you do. You are all great communicators. These are some of our conversation topics for the lessons to come. But… you may also try them in English during your coffee- or lunch-breaks. Enjoy and have fun! 

Rules at the job-place

 • adhere to … / adjust to … – dostosować się do …
 • observe (tutaj) przestrzegać 

What kind of rules and regulations do you and your team-members have to adhere to at your work? What are the consequences when you/ they break those rules? What is your opinion about these regulations? In general, how do you feel about the necessity to adjust to/ observe various rules in society/home/ job-places?

Difficult times/ crisis

What difficult times  is/ has your company gone through? What can you learn (both privately and professionally) learn from hard times? What are the potential benefits of hard times in a team?

Risks/ future

 • encounter – napotkać/ spotkać
 • immediate/ distant future – najbliższa/ odległa przyszłość
 • navigate in stormy waters – przetrwać trudne czasy

What risks does your company/industry encounter or is likely to encounter in the immediate/ distant future? How are you/ your company/ the industry prepared to handle those risks? Do you/ does your company have a plan to navigate in stormy waters?

Competitiveness

 • competitiveness- konkurencyjność

How competitive are you? How competitive is your company? What are the advantages and disadvantages of operating/ working in a very competitive environment? Does it make more sense to educate children to be more competitive or cooperative?

Performance reviews

What kind of performance reviews exist in your company? How do you feel about them?To what extent are they effective? Which aspects of your and your team performance do they cover? How do you react to the feedback about yourself? What is the good way to give feedback? What are the consequences of the positive and negative feedback?

Management features/ Management style

 • qualities – tutaj: cechy

What qualities make … ? What it takes to be … a good manager or team-leader? What kind of managing style do you prefer as a leader and/ or as a contributor?

Group meetings

 • without discussions run – bez przeprowadzonej dyskusji

What is your opinion about the group meetings? How effective are they? To what extent are they managed efficiently? How to organize a good meeting? What type of issues should be discussed at the meetings and in what cases the decisions should be taken without discussion run?

Damages … in the contexts. Law/ Business (4 All Users)

1. damages at large- całkowita suma poniesionych strat

The expert issued the opinion according to which the compensation may not be sufficient to cover the damages at large – Biegły wydał opinię, według której odszkodowanie może nie pokryć całkowitej sumy poniesionych strat.

2. to sue for damages- pozwać o odszkodowanie/ dochodzić sądownie odszkodowania

The injured party has taken the decision to sue for punitive damages – Strona pokrzywdzona zdecydowała się dochodzić sądownie odszkodowania za krzywdę moralną.

3. substantial damages- wysokie odszkodowanie

The injured party was awarded substantial damages – Stronie pokrzywdzonej przyznane zostało wysokie odszkodowanie.

4. claim for damages- roszczenie o odszkodowanie

Before it was sent to the court, the content of the claim for damages was consulted with a few experts- Przed wysłaniem do sądu, treść roszczenia o odszkodowanie została skonsultowana z kilkoma biegłymi.

5. recovery of damages- otrzymanie odszkodowania

To some extent the recovered damages compensated for the loss – Do pewnego stopnia otrzymane odszkodowanie zrekompensowało stratę.

6. anticipatory damages- przewidywane odszkodowanie

The amount of anicipatory damages will not cover the loss – Przewidywana suma odszkodowania nie pokryje straty.

7. to estimate … / estimation of damages amount due- oszacowanie kwoty należnego odszkodowania

It has been agreed that the estimation of damages took too long – Zdecydowano/ uzgodniono, że oszacowanie kwoty należnego odszkodowania zajęło zbyt wiele czasu.

‘Compensate’: CONTEXTS! Business/ Law (4 All Users)

to compensate sb. for a loss- wyrównywać stratę

The court has ruled out that the injured is entitled to be compensated for a lossSąd orzekł, że poszkodowany jest uprawniony do otrzymania odszkodowania za poniesioną stratę.

NAGRANIE WYMOWY

 

 

to compensate the injury- wynagrodzić krzywdę/ wypłacić odszkodowanie za uszkodzenie ciała

The XYZ Company admitted the manufacturing error and agreed to compensate the injury of its worker- Firma XYZ przyznała się do popełnienia błędu w procesie produkcyjnym i zgodziła się wypłacić pracownikowi odszkodowanie za uszkodzenie ciała.

compensation agreement- umowa kompensacyjna

The party didn’t agree to include the afore-offered resolutions in the compensation agreementStrona nie zgodziła się na zawarcie w umowie kompensacyjnej zaproponowanych wcześniej postanowień.

compensation for termination of the contract- odstępne za odstąpienie od umowy

By the power of the court decision, the party was forced to pay the compensation for the termination of the contract – Na mocy postanowienia sądu, strona została zmuszona do zapłaty odstępnego za odstąpienie od umowy.

by way of compensation- w drodze odszkodowania/ za odszkodowaniem

The damage was repaired by way of compensation Szkoda została naprawiona w drodze odszkodowania.

to claim compensation- żądać odszkodowania

The advocate convinced the client to claim compensationAdwokat przekonał klienta by ten żądał odszkodowania.

compensator- strona / osoba wpłacająca odszkodowanie

The compensator did his duty – Osoba wpłacająca odszkodowanie wykonała swój obowiązek.

Preventing the Deterioration of the Brain. Medycyna/ Biznes. GOTOWE ZWIĄZKI FRAZEOLOGICZNE!

 • time is increasingly taking its toll on our brains- upływ czasu coraz, mocniej odbija się na naszym mózgu
 • we’re losing connections between them- tracimy połączenia między nimi
 • accept  as inevitable- – zaakceptować jako nieuniknione

Our brain is shrinking (probably). None of us is getting any younger and time is increasingly taking its toll on our brains; our neurons are getting smaller and we’re losing connections between them.

But should we accept this  as inevitable?

Is there anything we can do now to optimise our brains and protect them against the ravages of aging?

 • we are really discussing one of two things- zwykle dyskutujemy jedną z dwóch kwestii
 • minimize ongoing damage to the brain- minimalizować zachodzące uszkodzenia mózgu
 • improve the operation of the brain’s software- poprawić działanie “oprogramowania” mózgu
 • taking part in mentally challenging activities  preserves full intellectual capabilities-  udział w czynnościach stanowiących wyzwanie mentalne zachowuje pełne zdolności intelektualne
 • people will choose and adhere better to…- Ludzie będą wybierać i lepiej dostosowywać się do …
 • it is tricky to determine scientifically- trudno jest określić to naukowo

When we talk about healthy brain ageing we are really discussing one of two things: how to minimize ongoing damage to the brain, mostly by keeping its blood supply as good as possible; or how to improve the operation of the brain’s software.  There is plenty of evidence that older people who stay mentally active, by learning a new language, doing crosswords or taking part in other intellectually challenging activities preserves full intellectual capabilities for longer. Get more pleasure from cognitively challenging activities than people whose faculties are starting to fail. People will choose and adhere better to a regime of activities that they find more enjoyable, so it is tricky to determine scientifically. 

 • people who have spent more time doing intellectually demanding activities over a lifetime- ludzie, którzy przez całe życie spędzili więcej czasu wykonując bardziej wymagające intelektualnie czynności
 • protect from the consequences of brain damage- chronić przed konsekwencjami uszkodzenia mózgu
 • people with longer education or intellectually challenging employment- osoby mające za sobą dłuższą edukację oraz wymagające intelektualnie zatrudnienie

What is clear is that people who have spent more time doing cognitively demanding activities over a lifetime are, to some extent, buffered from the physical effects of brain ageing and degenerative diseases. We call this buffer “cognitive reserve” – a back-up reservoir of brain function that can protect from the consequences of brain damage, allowing us to continue to perform well. For example, people with longer education or intellectually challenging employment have been found to have a lower risk of developing dementia. This is despite the fact that their brains actually show normal amounts of age- and disease-related damage.

Inspired by the article ‘Age Old Problem: How to Stay Clever for Longer’, published on the guardian.com on December 03. 

Różnica między “percent” a “percentage” + znacznie więcej. Business / Law (4 Registered Users)

 • launch a direct connection – uruchomić nowe połączenie

“launch’ to doskonałe słowo często używane w kontekście lotniczym, biznesowym. Pochodzi z języka militarnego: launch a missile- wystrzelić pocisk. Jest bardzo dynamiczne, dlatego często stosowane jest w biznesie i lotnictwie, np. launch a new connection – uruchomić nowe połączenie/ launch a new project – uruchomić, wprowadzić nowy projekt.

 • current – obecny

Air India is to launch a direct connection between London Stansted Airport and Amritsar in India. It looks like this could be a good route to start with, as Air India is now set to launch the route in November. The new flight will operate three times a week making  Air India London Stansted’s second current long-haul operator.

 • it is no surprise that … – nie jest zaskakujące, że …
 • percentage – procent

SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE / POWTARZAJCIE.

 

Używajcie słowa “percentage” bardzo świadomie. Stosujemy je gdy nie podajemy konkretnej wartości, a mówimy ogólnie, np. there is a high percentage of passengers who may be interested in using the new offer. Natomiast, gdy podajemy konkretną wartość liczbową, używamy “percent” – 20% of pilots who regularly operate on the long haul flights suffer from sleeplessness.

 • aim to attract long-haul carriers – zamierza przyciągnąć więcej przewoźników na dalekich trasach

As such, it is no surprise that Air India is looking benefit from the percentage of passengers looking to fly directly between Amritsar and London. As London’s main low-cost airport, it was also presumably quite easy for Air India to get slots at the airport. In fact, just last week we reported that the airport aims to attract more long-haul carriers.