book- …

  • zarezerwować

It is advisable to book flights and accommodation much earlier to get the best price and make sure there’s availability for the dates we want- Zaleca się wcześniejsze zabukowanie lotów i zakwaterowania aby otrzymać najlepszą cenę i mieć pewność że są one dostępne w wybrane przez nas dni.

inevitable- …

  • nieunikniony

The pilot thought that emergency landing was inevitablePilot pomyślał, że lądowanie awaryjne było nie do uniknięcia/ nieuniknione.

traffic congestion- …

  • korek/ tłok

We are are having traffic congestion both for the incoming and out coming flight- Mamy tłok zarówno wśród samolotów podchodzących do lądowania, jak i startujących.

request to be diverted- …

  • poprosić o przekierowanie

The  pilot heard strange noises from the right engine and requested to be diverted to alternative airportPilot usłyszał dziwny hałas dochodzący z prawego sinika  i poprosił o przekierowanie na alternatywne lotnisko.

magnetic north- …

  • północ magnetyczna.

This instrument gives the pilot the accurate readings of aircraft position in reference to the horizon and magnetic north– Ten przyrząd zapewnia pilotowi  właściwe wskazanie pozycji samolotu w odniesieniu do horyzontu oraz północy magnetycznej.

climb- …

  • podnosić/ wznosić/ zwiększać pułap lotu.

When the needle is up you climb and when the needle is down you are descending- Gdy wskazówka/ igła jest podniesiona– zwiększasz pułap lotu, gdy obniżona, schodzisz w dół.

sufficient fuel remaining- …

  • wystarczająca ilość paliwa.

One of the obligatory questions asked by the ATC officers in the emergency situations regards the sufficient fuel remainingJedno z obowiązkowych pytań zadawanych przez kontrolerów lotu w sytuacjach nagłych dotyczy tego czy samolot posiada wystarczającą ilość paliwa

contact Ground on …-

  • skontaktować się z Ground na częstotliwości…

Leave runway to the right and contact Ground on …– zjedź z pasa w prawo i nawiąż kontakt z Ground na częstotliwości …

tail rotor- …

  • śmigło sterujące/ wirnik ogonowy

The tail rotor prevents the helicopter from spinning around and enables the stable flight- Śmigło sterujące zapobiega obracaniu się helicopter wokół własnej osi i umożliwia stabilny lot.

glider- …

  • szybowiec

Flying a glider has been the first step to become the pilot for many generations of great aviators- Latanie szybowcem było pierwszym krokiem do zostania pilotem dla wielu pokoleń wielkich lotników.