,

India: Making Progress for the Future. Business (4 Registered Users)

 • powerhouse – elektrownia, tutaj: “lokomotywa”, siła napędowa
 • rapid expansion – gwałtowna ekspansja / wzrost

India has emerged as a powerhouse in the world economy, with its large population, rapid expansion and investment in innovation.

The economy’s among the world’s fastest-growing

 • domestic and external demand – wewnętrzny i zewnętrzny popyt
 • outpace / overtake – prześcignąć / wyprzedzić
 • populous – zaludniony

India says growth is set to slow, due to a weakening of domestic and external demand but the World Bank forecasts the nation will still outpace other economies and that’s backed up by the International Monetary Fund  latest projections, which see India growing  7.2% in 2020.

In around 2027, India is projected to overtake China as the world’s most populous country according to the United Nations. India also has the largest diaspora in the world, with around 18 million of its citizens living in other countries.

It’s making progress on competitiveness

 • progress on competitiveness – postęp w konkurencyjności
 • remarkable – znaczący / ważny
 • on the pathway to innovation – na drodze do innowacji
 • increased openness – większa/ zwiększona otwartość
 • equate to … – oznacza / równa się , etc. 
 • foster – wspierać
 • entrepreneurship – przedsiębiorczość / entrepreneur – przedsiębiorca
 • contribute to … – przyczyniać się do … / mieć udział w …

While India ranks 58th in the World Economic Forum’s Global Report on Competitiveness, it is making progress, climbing five places from 2017, the largest gain of any country in the G20.

“India is a remarkable example of a country that has been able to accelerate on the pathway to innovation, however business would still  benefit from increased trade openness. India has the third-largest start-up base in the world: that equates to more than 4,750 technology start-ups and about 1,500 in 2019 alone, and the government says it wants to foster more. Entrepreneurship will help contribute to strong growth in private wealth with the forecast  10-year wealth growth of 180% in India, faster than other nations including China”.

There’s still work to do on poverty

 • reduce poverty – ograniczyć nędzę / biedę / ubóstwo
 • central issue – najważniejsza kwestia / problem
 • decline – obniżyć (synonim dla decrease)
 • substantial scope for improvement – znaczący / podstawowy obszar do rozwoju

India has reduced poverty. Even so, poverty is still a central issue for the country, with the latest estimates showing that 176 million Indians  live in extreme poverty. While poverty has declined over the past five years, 6 out of 10 Indians still live on less than $3.20 per day. It says “there is substantial scope for improvement for India in this aspect.”

 • note the progress – odnotować / zauważyć postęp
 • lift out of poverty – wydobyć/ wyprowadzić z biedy
 • modernize labor law – modernizować / unowocześnić prawo pracy

The International Monetary Fund has noted the progress made in India and the number of people lifted out of poverty, while stressing the importance of modernizing labor laws and regulations and other measures to help increase formal employment, particularly the employment of women.

 • residential amenities – udogodnienia dla mieszkańców
 • comprise – zawierać
 • close proximity city to … – bezpośrednie sąsiedztwo
 • built from scratch – wybudowany od podstaw
 • under construction –  w budowie
 • complete – zakończyć / ukończyć (np. projekt / realizację)

Watch HERE the presentation on the India’s future smart cities

Moduł językowy inspirowany artykułem ‘India’s economy: 7 Things to Know’, opublikowanym na weforum.org

 

 

, , ,

to be on the same line. (4 Registered Users)

Where we have differences, we talk about them very clearly – such as on climate – but there are issues like counter-terrorism where we are on the same line and need close cooperation and common action – Tam, gdzie są między nami różnice, omawiamy je otwarcie- ale są takie kwestie, jak zapobieganie terroryzmowi, co do których jesteśmy w tej same sytuacji/ po tej same stronie i potrzebna nam jest bliska współpraca i wspólne działaniaanonimowy przedstawiciel Pałacu Elizejskiego

to be on the same line to modne ostatnio, nowe wyrażenie, które stosowane jest w znaczeniu: mieć to samo stanowisko, być w tej samej sytuacji, zgadzać się. Jak w przypadku wszystkich nowych związków frazeologicznych języka angielskiego, minie trochę czasu zanim zastosowanie stanie się jednoznaczne. Tymczasem…

… w biznesie:

After the series of crash quotations at the Stock Exchange, all the companies from the medical branch were on the same line Po serii katastrofalnych notowań na giełdzie, wszystkie firmy z branży medycznej znalazły się w tej samej sytuacji.

… w technologii:

We are on the same line in reference to combatting patient database intrusion – Zgadzamy się w kwestii zwalczania włamań do baz danych pacjentów.

… w prawie:

The fact that all the advocates representing the clients accused in the case were on the same line helped them to defend the clients effectively – Fakt, że wszyscy adwokaci reprezentujący oskarżonych reprezentowali tę samą linię obrony pozwolił im działać skutecznie.

,

Discussing Calculation Methods with the Customers. Business/ Technology (4 All Users)

SŁOWA I WYRAŻENIA: SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE /  POWTARZAJCIE

 • perspective – spojrzenie/ punkt widzenia/ opinia
 • win-win – obopólna korzyść
 • derive mutual benefit – czerpać obopólną korzyść
 • hold meetings – organizować spotkania
 • contractual entries – zapisy w umowie/ kontrakcie
 • involved in … – zaangażowany w …
 • apply – stosować/ zastosować/ wprowadzić
 • analyze the minutes of the meeting – analizować protokół spotkania
 • implement necessary changes – wprowadzać niezbędne zmiany

ZDANIA: SŁUCHAJCIE / CZYTAJCIE /  POWTARZAJCIE

Meeting the clients and taking a look at the problem from their perspective is very valuable for us – Spotkania z klientami i analiza problemu z ich punktu widzenia jest bardzo cenna dla nas. 

It’s a typical ‘win-win’ situation.  We derive mutual benefit from them.

Considering the meetings we have held so far the customers primarily wanted to find out how we work, they were keen to learn how we interpret the contractual entries – Biorąc pod uwagę spotkania, które zorganizowaliśmy do tej pory, klienci przede wszystkim chcieli dowiedzieć się jak pracujemy, zależało im aby dowiedzieć się jak interpretujemy zapisy kontraktowe. 

We were sometimes surprised how deeply involved they were in the process of understanding the calculation formulas- Byliśmy czasem zaskoczeni jak bardzo zaangażowani byli w proces zrozumienia naszych metod obliczeniowych. 

Some of them presented in-full-depth understanding of the methods we apply – Niektórzy z nich wykazywali się głębokim zrozumieniem metod, które stosujemy. 

On the other side, the meetings let us assess the clarity of the methods we use and of the templates or presentations  we deliver

We also analyze the minutes of the meeting and implement necessary changes. 

, ,

Innovation Necessity in the Post-Virus Era. Business / Technology (4 Registered Users)

The Covid-19 pandemic has nearly instantly and very dramatically impacted the priorities of some makers, start-up founders, entrepreneurs, researchers and doers — the innovators — to solving problems related to the pandemic and preparing for any in the future.

 • start-up founders  -założyciele start-upów
 • entrepreneurs – przedsiebiorcy
 • solve problems related to the pandemic – rozwiązywać problemy związane z pandemią

IT for medicine

 • stop the spread of the virus – zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa
 • spread modeling  – modelowanie rozprzestrzeniania się
 • symptom-tracking – śledzenie / obserwowanie symptomów
 • develop advanced technology – opracować zaawansowaną technologię

There are many start-ups developing tools to help stop the spread of the coronavirus: spread modeling, symptom-tracking solutions,  people-tracking with nearby infection notification. Some technologies were dedesigned for different purposes like Inokyo, which  originally developed this advanced technology for grocery shopping, and has rapidly adapted it to this new use case

Quarantine assistance

 • adapt – przystosować się / dostosować się
 • digital teleworking tools – narzędzia zdalnej pracy 
 • home-schooling solutions – rozwiązania nauczania / prowadzenia lekcji na odległość
 • therapy and stress copying mechanisms – mechanizmy radzenia sobie ze stresem i terapii
 • symptom tracking innovation – innowacje śledzenia / wykrywania symptomów
 • see a rapid growth – obserwować/ dostrzegać błyskawiczny wzrost
 • parents adjust to the widespread school closures – rodzice dostosowują się do powszechnego zamknięcia szkół

Then there are start-ups working to address problems of the quarantined population trying to adapt. This space includes things like digital teleworking tools, home-schooling solutions, safe food delivery solutions, therapy and stress coping mechanisms, as well as symptom tracking innovation. All these enterprises see a rapid growth in the time of the coronavirus epidemic.

The demand for Y-Combinator backed start-up called Outschool  has exploded as parents adjust to the widespread school closures across the US

 • hold back – ograniczać / powstrzymywać
 • general lack of awareness – ogólny/ powszechny brak świadomości
 • see the benefits and efficiency in treating patients – dostrzegać korzyści i wydajność / skuteczność w leczeniu pacjentów

Then there are innovations accelerated by the pandemic that will live beyond its end. So far telemedicine has been held back by regulations and a general lack of awareness. But it has already begun to take more prominence and this behavior will likely persist past Covid-19 as healthcare providers see the benefits and efficiency in treating patients.”

Providing help to the hard-hit industries

 • change consumer behavior drastically – drastycznie zmienić zachowania konsumenckie
 • work around the clock – pracować bez przerwy
 • aim to – planować / zamierzać

The coronavirus  has changed consumer behavior drastically. And entrepreneurs in a hard-hit industries are being stressed. Many start-ups have been able to adapt since they are small and flexible. For example, Gusto, has been working around the clock to help small businesses get loans via the Paycheck  And there are some which aim to use technology more effectively to grow.

WATCH HERE the film on how the virus spurs innovation

Moduł językowy opracowany na podstawie artykułu: These are the new hotspots of innovation in the time of coronavirus’, opublikowanego na cnbc.com

 

 

 

,

Mafia Leader Killed when Riding a Bike. Law (4 Registered Users)

Beginners:

 • bring back – przywoływać/ przypominać

The accident brings back the memories from the 1990s – Wypadek przywołuje wspomnienia z lat dziewięćdziesiątych.

Intermediate:

 • common- powszechny

The mafia crimes were common in Palermo in the 1990s – Przestępstwa popełniane przez mafię były powszechne w Palermo w latach dziewięćdziesiątych.

Advanced:

 • assassination – zamach

The President was gunned down in the the assassination which involved foreign powers – Prezydent został zastrzelony w zamachu, w który zaangażowane były obce mocarstwa.

Full text:

 • gunned down – zastrzelony
 • bring back – przywoływać / przypominać
 • common – powszechny
 • released from prison – zwolniony z więzienia
 • serve the verdict – odbyć wyrok

Mafia leader was gunned down  in Scicily while he was riding a bike. The incident brings back the terrifying moments of the local history from the 90s when the assassinations  in the streets weere quite common. The locals comment that when too many people say that mafia does not exist any more, something always happens which proves it’s not true. The killed Giuseppe Dainotti was released from prison  after serving the time  for murder.

 • pull through – dogonić / przegonić
 • annual commemoration – uroczystości upamiętniające

He was riding his bike along the streets in Palermo when to scooters pulled up with him and the riders opened fire.  The killing took place just a couple of days before the annual commemorationof all the victims of mafia in Palermo…. the city which so successfully fought over the last two decades with mafia.

,

Green Houses on the Water . Technology/ Business (4 All Users)

Vocabulary

 • timber floating houses – drewniane domy na wodzie
 • affordable – przystępny cenowo 
 • deal with – radzić sobie z …

We need to address the issue of the overpopulation in the cities. The new type of of timber floating houses  is intended to be practical, affordable and equipped to deal with  floods, by rising with the water levels.

 • collectively  – łącznie/ ogólnie/ wspólnie 
 • deliver – dostarczyć/ zapewnić 
 • disruption – zaburzenie/ zakłócenie 
 • address the issues – zmierzyć się z problemem
 • density – gęstość 

Collectively , water  has the potential to deliver  as many as 7,500 floating homes with minimal disruption to existing communities and environment in London alone.  Architecture can only respond to overpopulation by addressing the issues of density , economy and speed of construction.

 • different matter entirely – zupełnie odrębna kwestia
 • develop – budować 
 • residents – mieszkańcy

Floating architecture is nothing new. Traditional floating villages are common in deltas and along the Mekong river in south-east Asia. But integrating age-old designs into a modern city is a different matter entirely. In Holland’s Amsterdam the water district which is being developed  now will provide homes for 45,000 residents  on 10 islands.

 • shared courtyard – wspólny dziedziniec
 • bike racks – stojaki na rowery
 • powered – zasilany
 • solar energy – energy słoneczna

In Copenhagen, floating student housing is made from  shipping containers. Each container has 12 studio apartments with shared courtyard  complete with a BBQ area, bike racks  and a kayak landing, and is powered in part by solar energy. 

 • award-winning – nagrodzony

The award-winning lagoon structure designed by Nigerian architect Kunlé Adeyemi of Dutch studio NLÉ Works was built to provide a school and community centre in the city.

Full text

The new type of of timber floating houses  is intended to be practical, affordable and equipped to deal with  floods, by rising with the water levels.

Collectively , water  has the potential to deliver  as many as 7,500 floating homes with minimal disruption to existing communities and environment in London alone.  Architecture can only respond to overpopulation by addressing the issues of density , economy and speed of construction. Floating architecture is nothing new. Traditional floating villages are common in deltas and along the Mekong river in south-east Asia. But integrating age-old designs into a modern city is a different matter entirely. In Holland’s Amsterdam the water district which is being developed  now will provide homes for 45,000 residents  on 10 islands. In Copenhagen, floating student housing is made from  shipping containers. Each container has 12 studio apartments with shared courtyard  complete with a BBQ area, bike racks  and a kayak landing, and is powered in part by solar energy.

The award-winning lagoon structure designed by Nigerian architect Kunlé Adeyemi of Dutch studio NLÉ Works was built to provide a school and community centre in the city.

Vocabulary + Recording

 • 0:22′ way of life – sposób życia/ sposób na życie
 • 0:55′ follow the path – wybrać określoną drogę/ ścieżkę, np. zawodową
 • 1:12′ facility- tutaj: warsztat/ fabryka
 • 1:30′ attach – przymocować
 • 1:38′ venture – przedsięwzięcie
 • 2:11′ brand new – zupełnie nowy
 • 3:41′ ongoing picture – nieustannie zmieniający się widok/ obraz
 • 4:11′ gratification – nagroda

WATCH HERE the amazing film about houses on the rivers

Moduł językowy opracowany na podstawie artykułu: ‘Floating Houses, a Solution to Flooding, Crowded Cities and Unaffordable Housing”, opublikowanego na theguardian.com

,

What is Europe’s Business Capital After Brexit…? Business (4 Registered Users)

Beginners:

 • threat- zagrożenie

In short, Brexit is a threat for London.

Intermediate:

 • caution- uwaga/ ostrzeżenie; ostrzegać

A few major banks cautioned that they might move staff out of Great Britain.

Advanced:

 • competitive advantage- przewaga konkurencyjna

Europe’s financial centre is located in London. That’s British competitive advantage.

Full version:

 • genuine competitive advantage – autentyczna przewaga konkurencyjna
 • incredibly difficult – niezwykle trudne

Europe’s capital markets are not in Paris, Frankfurt or Dublin – they are in London. This is a genuine  competitive advantage that has been built over centuries and is incredibly difficult to move away. But Brexit is a threat for London.  UBS identified five European cities the potential new centre of Europe’s finance.

Frankfurt

 • obvious choice – oczywisty wybór
 • take over London’s role – przejąć rolę Londynu
 • commute – dojazd do pracy/ także czasownik: dojeżdżać do pracy, szkoły
 • the third-largest – trzeci pod względem wielkości

On mainland Europe, Germany’s financial district would be an obvious choice  to replace London – and has the added global reach that Dublin lacks, UBS said. Already home to the European Central Bank, the Bundesbank and several global financial services firms such as Deutsche Bank and Commerzbank, the EU’s biggest economy is well selected to take over London’s role. The city is already preparing for an influx of 10,000 or so bankers over the next five years – and those from London can look forward to cheaper living costs and shorter commutes. Frankfurt also has the third-largest airport in the EU, with excellent transport connections across the world.

WATCH HERE the great short film about business Frankfurt

 • 0:43′ aim to persuade anyone who has doubts – zamierzać przekonać wszystkich, którzy mają wątpliwości
 • 0:49′ hub of activity – centrum aktywności/ działalności
 • 0:58′ provide information on … – zapewniać/ dostarczać informacje na temat …
 • 1:37′ stand a chance – mieć szansę
 • 1:57′ unhindered access to … – niezakłócony dostęp do …
 • 2:05′ have reservations – mieć  wątpliwości/ obawy

Dublin

 • well-established financial centre- dobrze zorganizowane centrum biznesu
 • compete with … – konkurować z …
 • flexible – elastyczny

The Irish capital is the city of choice, according to UBS’s analysis, which called Dublin a “well-established financial centre”  although it has yet to compete with London on either a European or a global scale. Dublin’s attractiveness is based on close connections  with the UK and the US – linguistically as well as economically – and its flexible labour and tax laws.

Paris

 • praise business advantages – wychwalać biznesowe zalety
 • unparalleled – niezrównany

Valerie Pecresse, head of the Paris regional government, wrote to 4,000 British executives the day after the referendum praising business advantages and unparalleled quality of life and business opportunities offered by her city.

Moduł językowy zainspirowany artykułem: ‘Could one of These Cities Replace London as Europe’s Financial Centre?’, opiublikowanego na relegraph.co.uk

, ,

‘Insurance’ in Contexts. Business / Law (4 All Users)

contract of insurance- umowa ubezpieczenia

After long negotiations the parties finally decided to make the contract of insurance – Po długich negocjacjach strony zdecydowały się zawrzeć umowę ubezpieczenia.

 liability insurance – ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

The liability insurance is usually taken out by the companies and professionals doing free jobs – Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest często wykupywane przez firmy i osoby wykonujące wolne zawody.

property insurance- ubezpieczenie majątkowe

The richer the societies, the more often the citizens take out property insurance Im bardziej zamożne społeczeństwo, tym częściej obywatele wykupują ubezpieczenia majątkowe.

unemployment insurance- ubezpieczenie na wypadek utraty pracy

Unemployment insurance is especially popular among the clients who took real estate credits – Ubezpieczenie na wypadek utraty pracy jest szczególnie popularne wśród klientów, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne.

insurance against accident- ubezpieczenie od wypadku

I do dangerous duties at my work, that’s why I have taken out insurance against accident Wykonuję niebezpieczne obowiązki w pracy, dlatego wykupiłem ubezpieczenie od wypadku.

 insurance fee- składka ubezpieczeniowa

After the flooding the insurance fees were raised in this region – Po powodzi składki ubezpieczeniowe zostały w tym regionie podniesione.

insurance claim – roszczenie ubezpieczeniowe

After the accident we decided to issue the insurance claim Po wypadku zdecydowaliśmy się złożyć roszczenie ubezpieczeniowe.

to cover by insurance – objąć ubezpieczeniem

Not all liabilities are covered by insurance Nie wszystkie zobowiązania są objęte ubezpieczeniem.

all-risks insurance – ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka

It seems that all-risks insurance will be the most expensive option – Wydaje się, że ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka jest najbardziej kosztowną opcją.

,

Great Conversation Topics for Your Team. Business (4 All Users)

You like talking :). I am sure and I know you do. You are all great communicators. These are some of our conversation topics for the lessons to come. But… you may also try them in English during your coffee- or lunch-breaks. Enjoy and have fun! 

Rules at the job-place

 • adhere to … / adjust to … – dostosować się do …
 • observe (tutaj) przestrzegać 

What kind of rules and regulations do you and your team-members have to adhere to at your work? What are the consequences when you/ they break those rules? What is your opinion about these regulations? In general, how do you feel about the necessity to adjust to/ observe various rules in society/home/ job-places?

Difficult times/ crisis

What difficult times  is/ has your company gone through? What can you learn (both privately and professionally) learn from hard times? What are the potential benefits of hard times in a team?

Risks/ future

 • encounter – napotkać/ spotkać
 • immediate/ distant future – najbliższa/ odległa przyszłość
 • navigate in stormy waters – przetrwać trudne czasy

What risks does your company/industry encounter or is likely to encounter in the immediate/ distant future? How are you/ your company/ the industry prepared to handle those risks? Do you/ does your company have a plan to navigate in stormy waters?

Competitiveness

 • competitiveness- konkurencyjność

How competitive are you? How competitive is your company? What are the advantages and disadvantages of operating/ working in a very competitive environment? Does it make more sense to educate children to be more competitive or cooperative?

Performance reviews

What kind of performance reviews exist in your company? How do you feel about them?To what extent are they effective? Which aspects of your and your team performance do they cover? How do you react to the feedback about yourself? What is the good way to give feedback? What are the consequences of the positive and negative feedback?

Management features/ Management style

 • qualities – tutaj: cechy

What qualities make … ? What it takes to be … a good manager or team-leader? What kind of managing style do you prefer as a leader and/ or as a contributor?

Group meetings

 • without discussions run – bez przeprowadzonej dyskusji

What is your opinion about the group meetings? How effective are they? To what extent are they managed efficiently? How to organize a good meeting? What type of issues should be discussed at the meetings and in what cases the decisions should be taken without discussion run?

,

American Workers’ Mobility. Business (4 Registered Users)

Beginners:

 • move- poruszać się/ tutaj: przeprowadzać/ zmieniać miejsce zamieszkania

The Americans have no problem to move if they can find a better job in another part of the United States – Amerykanie nie mają problemów z decyzją o zmianie miejsca zamieszkania, jeśli mogą znaleźć lepszą pracę w innym regionie Stanów Zjednoczonych.

Intermediate:

 • related to …- związany z …

He has a lot of problems related to work – Ma mnóstwo problemów związanych z pracą.

Advanced:

 • flexibility- elastyczność

The flexibility of the American citizens benefits both them and the national economy – Elastyczność obywateli USA działa na korzyść zarówno ich, jak i gospodarki USA.

Full article:

 • comparable exceptions – porównywalne wyjątki
 • considerably – znacząco
 • related to work – związany z pracą / zatrudnieniem

24% U.S. adults moved in the country in the past five years. With the comparable exceptions  of Finland (23 percent) and Norway (22 percent), Americans  move considerably more than Europeans. The average person in the United States moves residences more than 11 times in his or her lifetime. That number in  16 European countries is … 4. Even if some Americans may move for love or family, the reason they choose to move around is related to work.

 • gold rush- gorączka złota
 • seeking of opportunity – poszukiwanie szans / okazji / możliwości
 • dedicate to …- przeznaczyć na …
 • rise steadily – stale wzrastać / rosnąć

From the times of  gold rush and going west, the seeking of  opportunity, particularly for an immigrant nation, is part of a national history  as well as a broader American fixation with work. Workers in the U.S. now  dedicate to work almost 25% more hours than Europeans  a  year. This number has steadily risen since the 1970s, when the hours by workers in Western Europe and the United States were the same.

 • vast – wielki / obszerny
 • common language – wspólny język
 • efficient labor market – wydajny rynek pracy
 • steady job growth – stały wzrost zatrudnienia
 • labor protection – ochrona praw pracowniczych
 • flexibility that adds growth – elastyczność, która wspomaga wzrost

There are, of course, some logical factors too. The United States is much vaster than most European countries, plus it has a common language. It is considered to be a sign of an efficient labor market that U.S. workers can be encourage to move to regions where there is steady job growth. And while American workers often have less  labor protection  than Europeans, as a report by the World Bank noted , American

“labor laws give employers the power to fire, hire, or relocate workers according to their needs, a flexibility that aids growth”.