personal data collection/ storage- …

  • zbieranie i przechowywania danych osobistych.

The collection and storage of personal data has to be conducted according to the applicable laws– Zbieranie i przechowywanie danych osobistych musi być prowadzone zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

deliberately – …

  • umyślnie

The group has been proven repeatedly and deliberately  breach the agreed terms and conditions-Udowodniono, iż spółka umyślnie i wielokrotnie łamała ustalone przepisy.

minors- …

  • nieletni/ małoletni

All minors come under protection according to the Convention on the Rights of the Child- Nieletni podlegają ochronie według Konwencji o prawach dziecka.

provision- …

  • postanowienie/ zapis

According to this amended provisions, the employment contract shall be terminated with the end of the calendar year- Według niniejszego postanowienia, umowa o pracę będzie rozwiązana wraz z końcem roku kalendarzowego.

developing country- …

  • kraj rozwijający się

The legislative system of many developing countries is flawed- System legislacyjny wielu rozwijających się krajów ma znaczące wady.

underpayment- …

  • niedopłata/ zaniżone wynagrodzenie

The Act protects the workers against exploitation and underpayment– Niniejsza ustawa ochrania pracowników przed wyzyskiem i zaniżonym wynarodzeniem.

come under scrutiny- …

  • poddać analizie

The circumstances of the event have come under scrutiny by the prosecutor- Okoliczności wydarzenia zostały poddanie analizie prokuratora.

call upon …- …

  • wezwać

The UN calls upon the local authorities to comply with their obligations- ONZ wezwało władze lokalne do wypełnienia swoich obowiązków.

intellectual property- …

  • własność intelektualna

The intellectual property is protected by the copyright laws- Własność intelektualna jest chroniona przez prawa autorskie.

injuction- …

  • nakaz

An injunction to suspend some of the aid measures was ordered- Zarządzono nakaz zawieszenia niektórych działań pomocowych.