Wprowadzone przez Szymon Janicki

profitability- …

rentowność The plan for 2018 envisages focusing on profitability: shutting down unprofitable locations and improving the efficacy of the retail network– Plan na rok 2018 zakłada skupienie się na rentowności: zamknięcie lokalizacji nie przynoszących zysku i poprawę wydajności sieci sprzedaży.

cash flow- …

przepływy pieniężne Even during regular business activity of the Group, cash flow and any other financial operations are exposed to risks- Nawet w toku zwykłej działalności biznesowej grupy, przepływy pieniężne oraz wszelkie inne operacje pieniężne są narażone na ryzyko.

borrower- …

kredytobiorca/ pożyczkobiorca The loan with any accrued interest shall be repaid by the borrower no later than by January 2019- Pożyczka wraz z narosłymi odsetkami powinna być spłacona przez kredytobiorcę do stycznia 2019 roku.

risk premium- …

premia za ryzyko Decrease in financial liquidity and unstable stock valuation increases the risk premium which in turn, increases the cost of the capital- Spadek płynności finansowej oraz niestabilna wycena akcji przyczynia się do wzrostu premii za ryzyko i podwyższa koszt kapitału.

, , ,

Artificial Intelligence Replacing Doctors and Lawyers? Medicine / Law / Technology / Medicine

Beginners: complex skills – skomplikowane umiejętności People will need to learn new complex skills if they want to find a job. Intermediate: replace – zastąpić/ wymienić It is very probable that robots will replace doctors and lawyers in the next 20 years. Advanced: laborious – żmudny/ czasochłonny The robots will first of all perform laborious […]

,

Enjoy Marghera. Business

Beginners: hold – także: organizować/ być gospodarzem Milan will hold the festival next year – Mediolan zorganizuje festiwal w przyszłym roku. Intermediate: commute – dojeżdżać do pracy Many residents commute from the suburbs – Wielu mieszkańców dojeżdża do pracy z przedmieść. Advanced: soaring rents – gwałtownie rosnące czynsze/ koszty wynajmu Soaring rents deter many residents […]

wrinkles- …

zmarszczki. Excessive exposure to sunlight at the young age may result in the faster formation of wrinkles- Przesadne/ niebezpieczne wystawianie się na działanie promieni słonecznych w młodym wieku może spowodować szybsze pojawianie się zmarszczek.

,

sunscreen- …

ochrona przeciwsłoneczna Remember to put sunscreen on your body even if you are leaving the accommodation for a short time- Pamiętaj aby nałożyć produkt do ochrony przeciwsłonecznej na ciało nawet jeśli wychodzisz z miejsca zakwaterowania tylko na chwilę.

daily workout- …

– codzienna porcja ćwiczeń. You need to start with moderate exercise and then gradually increase your daily workout– Musisz rozpocząć od umiarkowanych ćwiczeń i następnie stopniowo zwiększać codzienną porcję ćwiczeń.

actionable- …

podlegający zaskarżeniu The decision is definite since it was not contested in the open voting and is therefore not actionable– Niniejsza decyzja jest ostateczna, gdyż nie została zakwestionowana w otwartym głosowaniu, dlatego też nie podlega zaskarżeniu.